top of page
2150794800_edited.jpg

Regulamin

Home  ⎸ Regulamin

Regulamin | Salon Gier VR Warszawa

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SALONIE WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI NEOVR

 

Regulamin ma zastosowanie dla usług świadczonych przez Bowez  sp. z o.o., w placówce zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Racławicka 127 lok. 2u, 02-117 Warszawa , poprzez wskazanie warunków na jakich przebiegać będzie ich świadczenie oraz praw i obowiązków osób korzystających z usług.

1. DEFINICJE

1.1. Usługodawca – Bowez sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 02-790 przy ul. Zygmunta Pawlaczyka 1/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000895900; NIP: 9512518207; REGON: 388758012, o kapitale zakładowym 5 000 zł (opłacony w całości);

1.2. Salon Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR – placówka prowadzona w imieniu i na rachunek Usługodawcy, zlokalizowana w Warszawie przy Racławicka 127 lok. 2u;

1.3. Usługi – odpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na warunkach wskazanych w „Regulaminie świadczenia usług w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR”, określone w pkt 2.1.;

1.4. Regulamin świadczenia usług w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR – niniejszy regulamin stanowiący wyczerpujący zbiór zasad, w oparciu o które Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników. Regulamin zawiera informację o dacie publikacji i wskazanie numeru wersji. Aktualny regulamin dostępny jest zawsze na stronie internetowej Usługodawcy (neovr.pl);

1.5. Polityka Ochrony Zdrowia – zbiór zasad przyjęty przez Usługodawcę, z którymi zapoznanie stanowi warunek dopuszczenia do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę;

1.6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę na warunkach i przy zastosowaniu zasad przewidzianych w Regulaminie świadczenia usług w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR. Osoba fizyczna staje się Użytkownikiem wraz ze złożeniem formularza druku A01. Użytkownikiem jest również osoba niepełnoletnia, w stosunku do której opiekun prawny złożył oświadczenie o zgodzie na skorzystanie z Usług (formularz druku A02 lub A03);

1.7. Klient – podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę na świadczenie Usług. Klientem może być Użytkownik, który zawiera umowę w swoim imieniu i na własny rachunek albo podmiot, który zawiera umowę na rzecz podmiotu trzeciego;

1.8. Dane osobowe – imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu, ID Użytkownika – powierzone Usługodawcy na formularzach A01, A02, A03;

1.9. Administrator danych osobowych – administratorem wszystkich danych osobowych jest Usługodawca.

1.10 System rezerwacyjny Wix Booking – system firmy Wix.com LTD, 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Izrael, NR VAT: EU442008451 zainstalowany na serwerze wynajmowany przez Usługodawcę służący do dokonywania rezerwacji wizyt w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości poprzez stronę internetową neovr.pl

 

2. USŁUGI

2.1. Usługodawca oferuje na terenie Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR następujące Usługi:

2.1.1.odpłatne skorzystanie ze sprzętu i oprogramowania wirtualnej rzeczywistości;

2.1.2.odpłatne imprezy okolicznościowe;

2.3. Odpłatne Usługi świadczone są według reguł określonych w Regulaminie świadczenia usług w Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR na warunkach cenowych określonych na stronie internetowej neovr.pl lub w cenniku dostępnym w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

3. WARUNKI

3.1. Salon Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR otwarty jest w godzinach wskazanych na stronie internetowej neovr.pl w dniach od poniedziałku do niedzieli. W przypadku najmu powierzchni Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR przez grupę zorganizowaną – Usługodawca poinformuje o niedostępności Usług na stronie internetowej lub swoim profilu Facebook.

3.2. Dopuszczenie Użytkownika do skorzystania z oferty Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR uwarunkowane jest złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacją Regulaminu świadczenia usług w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR oraz zapoznaniu się z Polityką Ochrony Zdrowia (oświadczenie na druku formularza A01).

3.3. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą skorzystać z oferty , pod warunkiem dostarczenia dodatkowego oświadczenia opiekuna prawnego o zgodzie na samodzielne skorzystanie z Usług przez niepełnoletniego, zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu świadczenia usług w Parku symulacji i rozrywki elektronicznej oraz o zapoznaniu się z Polityką Ochrony Zdrowia (oświadczenie opiekuna na druku formularza A02) oraz wypełnieniu przez niepełnoletniego formularza A01. Oświadczenie musi zostać dostarczone osobiście przez opiekuna prawnego.

3.4. Osoby poniżej 13 roku życia mogą skorzystać z Usługi wyłącznie w obecności i pod nadzorem opiekuna, który to złoży w stosunku do nich oświadczenia na druku formularza A03 o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu świadczenia usług w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR oraz o zapoznaniu się z Polityką Ochrony Zdrowia. Opiekun taki musi również wypełnić we własnym imieniu druk formularza A01.

3.5. Grupy osób niepełnoletnich zgłaszane są przez opiekuna grupy na druku formularza A03. Korzystanie z Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR odbywa się pod wyłączna opieką i na wyłączną odpowiedzialność opiekuna. Opiekun taki musi również wypełnić we własnym imieniu druk formularza A01.

3.6. Świadczenie Usług odbywa się odpłatnie – zgodnie z cenami wskazanymi na stronie (neovr.pl) oraz w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR.

3.7. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług pracownicy Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR przeprowadzą instruktaż w zakresie obsługi urządzeń.

 

4. RYZYKA

4.1. Korzystanie ze sprzętu wirtualnej rzeczywistości oddziałuje na błędnik, zmysł wzroku, orientację przestrzenną, słuch i układ nerwowy – co może prowadzić do powstania zaburzeń posymulacyjnych tych układów i zmysłów, ataku epilepsji oraz innych objawów.

4.2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji i wytycznych obsługi.

4.3. W razie pojawienia się nietypowych objawów należy natychmiast przerwać korzystanie ze stanowiska i poinformować obsługę Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR. W razie konieczności obsługa wezwie służby medyczne.

4.4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki lub powikłania wynikłe z korzystania z Usług.

4.5. Użytkownik składając oświadczenie na odpowiednim druku formularza A01, A02 lub A03 oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Polityką Ochrony Zdrowia obowiązującą w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR.

 

5.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialny jest Klient. Usługodawca uprawniony jest również do rekompensaty za szkody spowodowane uszkodzeniem, które uniemożliwiło mu wykorzystanie urządzenia w określonym czasie (nieosiągnięte korzyści).

5.2. Usługodawca nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR przez osoby korzystające z Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR.

5.3. Usługodawca udostępnia miejsce, w którym Użytkownik może samodzielnie pozostawić okrycia wierzchnie. Usługodawca nie przyjmuje tych okryć na przechowanie, a wyłącznie udostępnia przestrzeń do ich umieszczenia.

5.4. Wyłącznie odpowiedzialnym za szkody powstałe u innych Użytkowników lub osób trzecich, a które nastąpiły w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika jest Użytkownik.

5.5. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za niemożliwość lub niewłaściwe świadczenie Usług, które to spowodowane są zdarzeniami obiektywnie uznanymi za siłę wyższą (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia), jak również zdarzeniami niewynikającymi z prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę takimi jak np:

5.5.1. awaria systemu informatycznego spowodowana działaniem złośliwego oprogramowania;

5.5.2. przerwa w dostępie do usług ciągłych (np. internet, prąd);

5.5.3. dewastacja lub uszkodzenie wyposażenia Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR przez podmiot trzeci;

5.5.4. krytyczna awaria techniczna instalacji wewnętrznych, sprzętu lub oprogramowania;

5.5.5. niesprawność sprzętu spowodowana faktem, że producent sprzedaje go w wersji beta (finalna wersja produktu nie jest skończona).

 

6. SPOSÓB REZERWACJI

6.1. Rezerwacji Usługi dokonuje się osobiście w salonie, telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą systemu Wix Booking dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy.

6.2. Rezerwację uznaje się za skuteczną w przypadku, gdy:

6.2.1. Dokonano przedpłaty.

6.2.2. Obsługa Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR potwierdziła rezerwację poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

6.3. Klient podczas rezerwacji ustala godzinę rozpoczęcia pobytu w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR oraz czas jej trwania. Po jej zakończeniu możliwe jest przedłużenie czasu w przypadku, gdy nie ma w tym czasie innej rezerwacji oraz po uiszczeniu opłaty za dodatkowy czas.

6.4. Rezerwacja jest utrzymywana przez 10 minut od ustalonego czasu rozpoczęcia wizyty. Po tym czasie przepada i inni klienci mogą skorzystać z danego stanowiska. Zaleca się przybycie 15 minut przed ustalonym terminem rezerwacji.

6.5. W przypadku grup zorganizowanych rezerwacji dokonuje opiekun (np. nauczyciel) lub przedstawiciel grupy.

6.6. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie mniejszym niż 72 godziny – Usługodawca uprawniony jest do zachowania 100% przedpłaconej opłaty.

 

7. OBSŁUGA Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR

7.1. Pracownicy Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR odpowiedzialni są za utrzymywanie ładu i porządku na jego terenie oraz do reagowania w sytuacjach mogących zagrażać jakimkolwiek dobrom osobistym Użytkownika.

7.2. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń i wytycznych pracowników Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR – a w tym tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub wadliwym wykorzystywaniem sprzętu.

7.3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom, na terenie Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR może być rejestrowany obraz za pomocą̨ kamer telewizji przemysłowej.

7.4. W przypadku nieprzestrzegania „Regulaminu świadczenia usług w Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR”, zachowań godzących w jakiekolwiek dobra osobiste innych Użytkowników lub też niszczenia mienia Usługodawcy – Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR, po uprzednim ostrzeżeniu skierowanym do niego przez pracownika obsługi.

7.5. W przypadku wskazanym w pkt 7.4. Klient nie otrzyma zwrotu uiszczonej przez niego opłaty za Usługę lub Usługę dodatkową.

7.6. Na terenie Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób nietrzeźwych, spożywających środki odurzające lub palących tytoń. Obsługa uprawniona jest do niedopuszczenia takiej osoby na teren Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR lub doprowadzenia do opuszczenia przez nią Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR pomimo opłaconej rezerwacji.

8. REKLAMACJE

8.1. Skargi związane z wykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem Usług należy zgłaszać obsłudze Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR, która to upoważniona jest do jej uznania lub odrzucenia.

8.2. W przypadku uznania skargi – rozliczenie nastąpi zgodnie z ceną podaną na stronie neovr.pl lub w Salonie Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR przy uwzględnieniu ewentualnie udzielonych wcześniej upustów.

8.3. Na teren Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR nie można wnosić posiłków i napojów.

8.4. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis stripe.com.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia ustawy kodeks cywilny (w szczególności o najmie).

9.2. W związku z faktem, że do prawidłowej realizacji Usług konieczne jest przetwarzanie następujących danych osobowych: Imię, Nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, ID Użytkownika, które to powierzone zostaną Usługodawcy na formularzach A01, A02 lub A03 – Usługodawca staje się administratorem danych osobowych zawartych na tych formularzach.

9.3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji łączącej go z Usługodawcą umowy i umów przyszłych. Druki formularzy A01, A02, A03 zawierają odpowiednie klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9.4. Dane osobowe Użytkownik lub Klient zbierane są przez Usługodawcę również za pośrednictwem strony podczas dokonywania rezerwacji w celu realizacji Umowy wykonania usługi. 

9.5. Jeżeli Użytkownik lub Klient wyrazi na to zgodę na formularzach A01, A02, A03 lub na stronie internetowej podczas dokonywana rezerwacji, jego dane osobowe zbierane przez Usługodawcę mogą być wykorzystane w celach marketingowych.

9.6. W przypadku Usługobiorcy, który korzysta na stronie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w systemie rezerwacyjnym Wix Booking.

9.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy wykonania usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

9.8. Usługodawca uprawniony jest do wykonywania fotografii, filmowania, przesyłania obrazu wskazującego użytkowanie Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR przez Użytkowników. Materiały te będą następnie publikowane na stronie internetowej lub profilu Facebook Usługodawcy lub innych nośnikach treści.

9.9. Administratorem danych osobowych powierzonych do przetwarzania jest Usługodawca. Użytkownik lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

9.11. Spory pomiędzy Klientem lub Użytkownikiem, a Usługodawcą wynikłe w związku z świadczeniem przez Usługodawcę Usług lub Usług dodatkowych rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

10 Dane kontaktowe

Użytkownik lub Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

Adres Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR: ul. Racławicka 127 lok. 2u, 02-117 Warszawa, +48 730-304-382

Adres e-mail Salonu Wirtualnej Rzeczywistości NeoVR: info@neovr.pl

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 20 1050 1025 1000 0090 3246 6196

bottom of page